Pressmeddelande

Pressmeddelande

19 maj, 2021

Kallelse till årsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 juni 2021. Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. […]

10 maj, 2021

Follicum utser Jonas Edelswärd till ny finansdirektör

Follicum AB meddelar idag att Jonas Edelswärd har utsetts till ny finansdirektör. Han efterträder Fredrik Werner, som har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag efter 2 år i bolaget. Jonas Edelswärd tillträder sin position den 10 maj. Jonas Edelswärd är civilekonom och har mer än 20 års erfarenhet från olika positioner i högteknologiska startup-bolag. […]

6 maj, 2021

Follicum rapporterar top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Follicum AB (publ) rapporterar idag top-line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). I studien undersöktes säkerhet och terapeutisk effekt efter daglig behandling med produkten under fyra månader. Resultaten bekräftade att behandlingen var säker och endast ett fåtal milda biverkningar rapporterades. Hårväxten ökade signifikant i den grupp patienter […]

25 mars, 2021

Follicum utser ny verkställande direktör och inrättar ny roll som Chief Scientific Officer

Follicum AB meddelar idag att bolaget har rekryterat dr Kim Arvid Nielsen som ny verkställande direktör, med tillträde den 6 april 2021. Han har omfattande erfarenhet av affärsutveckling, investerarrelationer och läkemedelsutveckling från ledande positioner i såväl små som stora läkemedelsbolag. Samtidigt inrättar Follicum en ny position som Chief Scientific Officer. Förändringarna genomförs för att stärka […]

23 mars, 2021

Nya prekliniska studier bekräftar verkningsmekanismen för Follicums vävnadsreparerande peptider

Follicum AB meddelar idag att betydande framsteg har gjorts i bolagets utveckling av nya läkemedelsbehandlingar mot diabetes och andra sjukdomar. Inom ramarna för ett prekliniskt forskningsprojekt har interaktionen mellan en av Follicums vävnadsreparerande peptidfamiljer och en specifik receptor kunnat karakteriseras i detalj. Detta innebär stora fördelar i det fortsatta optimeringsarbetet för att avancera bolagets prekliniska […]

18 februari, 2021

Follicum Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 205 TSEK (0 TSEK) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -39 218 TSEK (-29 443 TSEK) Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,48 SEK (-0,57 SEK) Soliditeten uppgick till cirka 85 % (90,7 %) Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till […]

28 januari, 2021

Follicum AB meddelar att samtliga patienter har slutfört behandlingen med FOL-005 i Fas II-studien mot håravfall

Follicum AB tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall har slutfört behandlingen och genomfört de avslutande besöken på klinikerna. I studien undersöks säkerheten och behandlingseffekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005 i drygt 200 manliga patienter. Top line-resultat förväntas kunna presenteras under våren 2021. I den […]

19 november, 2020

Follicum Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30), inom parentes jämfört med samma period förra året Övriga rörelseintäkter uppgick till 110 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -27 574 TSEK (-18 031 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,41 SEK (-0,27 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 79,6 % (91,5 %). Tredje […]

29 oktober, 2020

Follicum genomför riktad nyemission om cirka 36,6 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Follicum AB (”Follicum” […]