Pressmeddelande

Pressmeddelande

14 oktober, 2020

Follicum erhåller patent i USA för bolagets peptider för behandling av diabetes och relaterade följdsjukdomar

Follicum AB meddelar idag att patentet som tidigare (22 juni 2020) erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) nu också formellt godkänns av myndigheten. Patentet benämns “Peptides for treatment of diabetes” och patentet kommer att vara giltigt till och med 2038. Patentet (US 10815283) omfattar peptider från bolagets […]

8 oktober, 2020

Samtliga patienter inkluderade i Follicums fas II-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB meddelar idag att alla patienter har inkluderats i bolagets pågående kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten FOL-005. Studien omfattar drygt 200 manliga patienter med håravfall som behandlas med en nyutvecklad topikal formulering av FOL-005. Inga betydande biverkningar har så här långt rapporterats och hittills har ingen av de inkluderade patienterna avbrutit sitt deltagande i […]

27 augusti, 2020

Follicum Halvårsrapport 2020-01-01 till 2020-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 105 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 006 TSEK (-12 478 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,31 SEK (-0,32 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 89,4 % (89,0%). Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 105 […]

18 augusti, 2020

Över hälften av patienterna rekryterade i Follicums fas II-studie av FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) tillkännager idag att mer än 50% av patienterna har rekryterats i den pågående kliniska fas IIa-studien med FOL-005. Studien omfattar 200 manliga patienter med håravfall som behandlas dagligen under fyra månader med en nyutvecklad topikal formulering av FOL-005 eller placebo. Studien genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin […]

22 juni, 2020

Follicum AB erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för skydd av bolagets peptider som utvecklas för behandling av diabetes och dess följdsjukdomar

Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) om ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) av den amerikanska patentansökan 16/666,960, vilken omfattar bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes och diabetesassocierade följdsjukdomar. Denna ansökan avser nya peptider från bolagets båda peptidklasser och användning av dessa vid behandling av diabetes och sjukdomar […]

4 juni, 2020

Kommuniké från årsstämma den 4 juni 2020 i Follicum AB

Idag, den 4 juni 2020, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning […]

3 juni, 2020

Follicum återupptar fas II-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt och utvidgar antalet studiecenter

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) tillkännager idag att den kliniska fas IIa-studien med en krämformulering av FOL-005 återstartar, efter ett uppehåll till följd av covid-19-pandemin. För att öka rekryteringstakten har ett tredje studiecenter kontrakterats. Studien omfattar cirka 200 manliga patienter med håravfall som behandlas dagligen under fyra månader med en nyutvecklad topikal formulering av FOL-005 […]

20 maj, 2020

Follicum Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2020-10-01 – 2020-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 530 TSEK (-5 342 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,20 SEK (-0,12 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 89 % (85 %). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 […]

14 maj, 2020

Follicum AB offentliggör årsredovisning för 2019

Follicum AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 13 maj 2020 och är föremål för fastställelse på årsstämman den 4 juni 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.follicum.se), på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på bolagets kontor […]

12 maj, 2020

Follicum ansöker om utökat internationellt patentskydd för den topikala formuleringen av FOL-005 och andra peptider

Follicum AB (“Follicum” eller “företaget”) meddelar att företaget har skickat in en internationell patentansökan (PCT) för den formulering av FOL-005 som bolaget utvecklat. Patentansökan baseras på nya experimentella data som ger stöd för att formuleringen kan användas även för andra peptider än FOL-005. Formuleringen med FOL-005 som är avsedd att smörjas in i huden har […]