Pressmeddelande

Pressmeddelande

25 mars, 2021

Follicum utser ny verkställande direktör och inrättar ny roll som Chief Scientific Officer

Follicum AB meddelar idag att bolaget har rekryterat dr Kim Arvid Nielsen som ny verkställande direktör, med tillträde den 6 april 2021. Han har omfattande erfarenhet av affärsutveckling, investerarrelationer och läkemedelsutveckling från ledande positioner i såväl små som stora läkemedelsbolag. Samtidigt inrättar Follicum en ny position som Chief Scientific Officer. Förändringarna genomförs för att stärka […]

23 mars, 2021

Nya prekliniska studier bekräftar verkningsmekanismen för Follicums vävnadsreparerande peptider

Follicum AB meddelar idag att betydande framsteg har gjorts i bolagets utveckling av nya läkemedelsbehandlingar mot diabetes och andra sjukdomar. Inom ramarna för ett prekliniskt forskningsprojekt har interaktionen mellan en av Follicums vävnadsreparerande peptidfamiljer och en specifik receptor kunnat karakteriseras i detalj. Detta innebär stora fördelar i det fortsatta optimeringsarbetet för att avancera bolagets prekliniska […]

18 februari, 2021

Follicum Bokslutskommuniké 2020-01-01 till 2020-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2020-01-01 – 2020-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 205 TSEK (0 TSEK) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -39 218 TSEK (-29 443 TSEK) Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,48 SEK (-0,57 SEK) Soliditeten uppgick till cirka 85 % (90,7 %) Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till […]

28 januari, 2021

Follicum AB meddelar att samtliga patienter har slutfört behandlingen med FOL-005 i Fas II-studien mot håravfall

Follicum AB tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall har slutfört behandlingen och genomfört de avslutande besöken på klinikerna. I studien undersöks säkerheten och behandlingseffekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005 i drygt 200 manliga patienter. Top line-resultat förväntas kunna presenteras under våren 2021. I den […]

19 november, 2020

Follicum Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30), inom parentes jämfört med samma period förra året Övriga rörelseintäkter uppgick till 110 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -27 574 TSEK (-18 031 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,41 SEK (-0,27 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 79,6 % (91,5 %). Tredje […]

29 oktober, 2020

Follicum genomför riktad nyemission om cirka 36,6 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Follicum AB (”Follicum” […]

14 oktober, 2020

Follicum erhåller patent i USA för bolagets peptider för behandling av diabetes och relaterade följdsjukdomar

Follicum AB meddelar idag att patentet som tidigare (22 juni 2020) erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) nu också formellt godkänns av myndigheten. Patentet benämns “Peptides for treatment of diabetes” och patentet kommer att vara giltigt till och med 2038. Patentet (US 10815283) omfattar peptider från bolagets […]

8 oktober, 2020

Samtliga patienter inkluderade i Follicums fas II-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB meddelar idag att alla patienter har inkluderats i bolagets pågående kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten FOL-005. Studien omfattar drygt 200 manliga patienter med håravfall som behandlas med en nyutvecklad topikal formulering av FOL-005. Inga betydande biverkningar har så här långt rapporterats och hittills har ingen av de inkluderade patienterna avbrutit sitt deltagande i […]

27 augusti, 2020

Follicum Halvårsrapport 2020-01-01 till 2020-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 105 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 006 TSEK (-12 478 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,31 SEK (-0,32 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 89,4 % (89,0%). Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 105 […]