Pressmeddelande

Pressmeddelande

29 juli, 2021

Follicums styrelse har entledigat Kim Arvid Nielsen från rollen som vd

Follicum AB (publ) meddelar att styrelsen idag har beslutat att omgående entlediga Kim Arvid Nielsen från rollen som vd. Samtidigt utsågs bolagets finansdirektör Jonas Edelswärd till tillförordnad vd för Follicum. ”Styrelsen har tagit det här beslutet eftersom Kim Arvid Nielsens ledarskap inte har levt upp till våra förväntningar. Jonas Edelswärd tillträder nu som tillförordnad vd […]

24 juni, 2021

Follicum rapporterar reviderade top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Follicum AB (publ) rapporterar idag reviderade top line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). Dessa baseras på en oberoende granskning vilken genomförts till följd av uppdagade felaktigheter i den resultatanalys som bolaget presenterade den 6 maj 2021. De reviderade resultaten uppvisar inga avgörande skillnader jämfört med vad […]

21 juni, 2021

Rättelse: Kommuniké från årsstämma den 21 juni 2021 i Follicum AB

Rättelsen avser att Anders Månsson har meddelat att han avböjt inval i styrelsen och styrelsen kommer således bestå av Gun-Britt Fransson (ordförande), Lars H. Bruzelius, Carl-Johan Spak och Alejandra Mørk. Valberedningen kommer återkomma med nytt förslag på styrelseledamot. Idag, den 21 juni 2021, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut […]

21 juni, 2021

Kommuniké från årsstämma den 21 juni 2021 i Follicum AB

Idag, den 21 juni 2021, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Härutöver […]

2 juni, 2021

Follicum har informerats om möjliga felaktigheter i analysen av resultat från fas IIa-studien av FOL-005

Follicum AB (publ) rapporterar idag att den kontraktsforskningsorganisation (CRO) som utfört fas IIa-studien av läkemedelskandidaten FOL-005 för behandling av håravfall, tillsammans med Follicum har uppdagat möjliga felaktigheter i resultatanalysen. Follicum har anlitat en oberoende granskare som nu kommer att gå igenom samtliga studiedata och bedöma i vilken utsträckning detta påverkar de nyligen redovisade resultaten. Det […]

31 maj, 2021

Follicum offentliggör årsredovisning för 2020

Follicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.follicum.se, på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com och bifogas även till detta pressmeddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kim Arvid Nielsen, vd, Follicum AB Telefon: 070 392 1331 E-post: kim.nielsen@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande […]

20 maj, 2021

Follicum delårsrapport 2021-01-01–2021-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Periodens finansiella utfall, inom parantes jämfört med samma period 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Periodens resultat uppgick till -6 891 (-13 530) TSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,20) respektive -0,08 (-0,20) SEK. Likvida medel per den 31 mars 2021 uppgick till 29 610 (31 […]

19 maj, 2021

Kallelse till årsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 juni 2021. Med anledning av den pågående Covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. […]

10 maj, 2021

Follicum utser Jonas Edelswärd till ny finansdirektör

Follicum AB meddelar idag att Jonas Edelswärd har utsetts till ny finansdirektör. Han efterträder Fredrik Werner, som har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag efter 2 år i bolaget. Jonas Edelswärd tillträder sin position den 10 maj. Jonas Edelswärd är civilekonom och har mer än 20 års erfarenhet från olika positioner i högteknologiska startup-bolag. […]

6 maj, 2021

Follicum rapporterar top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Follicum AB (publ) rapporterar idag top-line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). I studien undersöktes säkerhet och terapeutisk effekt efter daglig behandling med produkten under fyra månader. Resultaten bekräftade att behandlingen var säker och endast ett fåtal milda biverkningar rapporterades. Hårväxten ökade signifikant i den grupp patienter […]