Pressmeddelande

Pressmeddelande

18 november, 2021

Follicum delårsrapport 2021-01-01–2021-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Finansiell översikt första 9 månaderna 1 januari – 30 september Övriga rörelseintäkter uppgick till 372 TSEK (110 TSEK) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19 360 TSEK (-27 574 TSEK) Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (-0,41 SEK) Soliditeten uppgick till cirka 83,38 % (79,56 %) Finansiell översikt tredje kvartalet […]

8 november, 2021

Information från Follicum AB:s extra bolagsstämma

Follicum AB:s extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 8 november i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.follicum.se. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av fusionsplanen. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens förslag och stämmans beslut. Beslut om godkännande […]

3 november, 2021

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner […]

26 oktober, 2021

Coegin Pharma offentliggör tillägg till fusionsdokumentet

Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner […]

22 oktober, 2021

Coegin Pharma offentliggör fusionsdokument samt analys och rekommendation från Follicums styrelse

Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner […]

20 oktober, 2021

Follicum kallar till extra bolagsstämma

Follicum håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 kl. 10.00. Stämman hålls i Follicums lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 oktober 2021, och […]

22 september, 2021

Coegin Pharma och Follicum föreslås fusioneras

Viktig information Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att […]

14 september, 2021

Follicum pausar bolagets samtliga utvecklingsprojekt

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att bolaget pausar samtliga utvecklingsprojekt. Follicum driver läkemedelsutvecklingsprojekt mot håravfall och diabeteskomplikationer samt utvärderar möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. Efter vårens resultat från fas 2-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall beslutade styrelsen att utvärdera bolagets affärsstrategi och långsiktiga mål. Enligt tidigare kommunicerad […]

31 augusti, 2021

Follicum AB har avslutat sin likviditetsgaranti från Sedermera Fondkommission rörande handeln i aktien

Sedermera Fondkommission kommer fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till och med den 24 september 2021. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB E-post: info@follicum.com Telefon: 0709 16 87 29 Om Follicum AB Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. […]

26 augusti, 2021

Follicum halvårsrapport 2021-01-01–2021-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Finansiell översikt första halvåret 1 januari – 30 juni Övriga rörelseintäkter uppgick till 135 TSEK (105 TSEK) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 508 TSEK (-21 006 TSEK) Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,31 SEK) Soliditeten uppgick till cirka 92 % (89 %) Finansiell översikt andra kvartalet 1 […]