Historik

Historik

2019

Vi har genomfört en in vivo-studie med den nya formuleringen i en etablerad hårväxtmodell i möss. Efter applicering av den högsta dosen fem gånger i veckan såg vi en tydlig ökning av hårväxten. De positiva resultaten från in vivo-studien är mycket viktiga eftersom vi fick påtagliga bevis för att behandling med den nya formuleringen verkligen fungerar med en tydlig stimulering av hårtillväxten. I studien jämförde vi också FOL-005 med en etablerad behandling, Minoxidil 5% som doseras två gånger dagligen, och resultaten för de båda behandlingarna var under större delen av studien likvärdiga.

Under våren skickade Follicum in en patentansökan för den nya topikala formuleringen. Formuleringen är avsedd att appliceras i hårbotten och har visat god hårstimulerande effekt i en djurmodell. Om patentansökan beviljas förlängs skyddet för FOL-005 med 8 år. Nästa steg är att formuleringen ska testas i den kliniska fas II-studie på alopeci-patienter, som beräknas starta under slutet av 2019.

I början av 2019 anställde Follicum två disputerade forskare för att etablera ett in-houselaboratorium för in vitro-studier av Follicums peptider och effekterna på diabetes och dess komplikationer.

LUDC har fått en Postdoktortjänst som studerar Mode of Action för våra diabetes peptider. Dr. Chrysostomi Gialeli är det senaste resurstillskottet i Follicum i form av en postdoktortjänst med syfte att stärka forskningen kring potentialen av Follicums peptider för framtida diabetesbehandling.

Follicum erhöll ett officiellt patentgodkännande från Europapatentverket, EPO avseende bolagets breddade patentansökan för stimulering av hårtillväxt. I och med EPO:s godkännande finns nu ett brett skydd av Follicums peptider i Europa till och med år 2032.

Follicum inrättade ett så kallat Scientific Advisory Board inom diabetesområdet. Syftet är att förstärka kunskapsöverföringen från akademisk forskning till klinisk tillämpning och kommersialisering. Rådet består av 5 internationellt erfarna och välrenommerade experter med lång erfarenhet inom forskningsområden fokuserade på diabetes och dess följdsjukdomar.

Koreanska patentverket (”KIPO”) godkände Follicums patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. I och med godkännandet har Follicum skydd i Korea till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt.

Follicum AB erhöll Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för metoden att stimulera hårtillväxt med FOL-005.

Follicum har tecknat samarbetsavtal med Bioglan AB för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial av Follicums nya krämliknande formulering av FOL-005 för topikal behandling. Formuleringen kommer att användas i den kliniska fas II-studie mot håravfall som beräknas starta i början av 2020.

Follicum har framgångsrikt avslutat de kompletterande toxikologistudier som ska ligga till grund för kommande kliniska studie med den topikala formuleringen av FOL-005.

Follicum erhöll Eurostars-anslag för utveckling av bolagets first-in-class-behandling av diabetes. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds Universitet, Bioassay Labor für biologische Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ) ingår.

Follicum har tecknat samarbetsavtal med proDERM för genomförande av den nya kliniska studien med en krämformulering av FOL-005 som ska prövas på alopecipatienter (patienter med håravfall).

2018

Follicum har tagit fram en användarvänlig topikal formulering med god stabilitet och penetration. Vi valde formulering i juni och denna beredningsform ska nu skalas upp och kommer framöver att prövas i kliniska fas II och fas III-studier studier inför registrering och lansering av produkten.

Resultaten från den kliniska fas II-studien med injektion visade att hårväxten under studieperioden ökade med i genomsnitt 7 hår per cm2 vid den högsta dosen av FOL-005. Studien visade också en markant ökning av antalet hårsäckar i tillväxtfas, särskilt vid den högsta undersökta dosen, medan placebogruppen istället visade en tydlig minskning.

Inom diabetesprojektet har våra patenterade peptider, i prekliniska studier, visat intressanta effekter bland annat på frisättning av insulin. Projektet avancerar snabbt och vi skickade in en ny patentansökan i november för att bredda vårt skydd. Den aktuella patentansökan skyddar nya aspekter som upptäckts under de prekliniska studierna med peptidklassen. Experimentella studier visar också att våra nya optimerade peptider har en skyddande och bevarande effekt på betaceller som utsatts för långvarig exponering av höga glukoskoncentrationer. Resultaten som är entydigt positiva visar att våra peptidklasser har potential att bli ett värdefullt komplement inom behandling av diabetes. Målsättningen är att välja läkemedelskandidat under början av 2019 för att därefter förbereda projektet för kommande kliniska studier.

2017

Den kliniska fas I/IIa-studien med FOL-005 avslutades i början av året och resultaten visade på god säkerhet. Resultaten visade också att behandling med FOL-005 genererade en statistiskt säkerställd stimulering av hårväxt. (se vidare FOL-005). Studien genomfördes vid Charité Universitetssjukhus i Berlin.

Parallellt med utvecklingen av FOL-005 fortsatte det prekliniska arbetet med andra peptider och prekliniska studier med bl a FOL-014, visade på en ökad frisättning av insulin från pankreas under laboratorieförsök.

Diabetesforskargruppen ledd av professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds Universitet erhöll 400 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider.

Under första halvåret blev Follicum partner i ett omfattande forskningsprojekt kring diabetes vid Lunds Universitet med anslag om upp till 100 mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Se vidare: Follicum är partner i omfattande diabetes-forskningsprojekt.

Follicum driver också aktivt ett antal parallella formuleringsprojekt för FOL-005 för att ta fram en topisk beredningsform, t ex gel eller kräm, som förberedelse inför kommande kliniska studier.

2016

Follicum startade den klinisk fas I/IIa-studien för att studera säkerhet och effekt för läkemedelskandidaten FOL-005 på Universitetssjukhuset Charité i Berlin.

2015

Follicum genomförde flera toxikologiska studier för att förbereda inför kommande, kliniska studier på människa.

2014

Follicum erhöll 50 000 kronor i ALMI-bidrag tillägnat en förstudie inom dermatologi.

Samarbete inleddes med professor Amos Gilhar vid universitetet i Haifa (Technion).

Follicum noterades på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) den 25 november 2014.

2013

Positiva resultat i Follicums prekliniska studier ledde till att företaget erhöll 3,5 miljoner kronor i Forska & Väx-bidrag från Vinnova. Lund University Bioscience investerade dessutom 2 miljoner kronor.

Jan Alenfall utsågs till VD

2012

Bolaget erhöll ett Vinnova-bidrag (0,5 miljoner kronor) för att genomföra studier i syfte att stärka FOL-005 projektets potential. Jan Alenfall utsågs till projektledare.

Samarbete inleddes med professor Ralf Paus vid universitet i Münster och intressanta prekliniska resultat erhölls med FOL-005 vid Dabur Research Foundation, Indien.

Lund University Bioscience AB investerade 3,7 miljoner kronor och Sunstone Capital, Danmark, investerade 4 miljoner kronor.

2011

Follicum AB bildades. Prekliniska experiment som avslutades under året indikerade att Follicums substanser stimulerade befintliga hårsäckar.

2004

Grundarna upptäcker i samband med forskning inom åderförkalkning att ett modifierat protein ökar hårväxt på möss.