Pressmeddelande

Pressmeddelande

14 maj, 2018

Nya, lovande resultat i Follicums experimentella diabetesstudier bakom stärkt patentansökan

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företagets diabetesprojekt framskrider enligt plan och bolaget har skickat in en förstärkt patentansökan. En stor mängd resultat har bearbetats för att komplettera den ansökan som skickades in i början av maj 2017. Resultaten är entydigt positiva och visar att den nya peptidklassen har potential att bli ett […]

9 maj, 2018

Årsredovisning för 2017 tillgänglig

Follicum AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.follicum.com), på AktieTorget (www.aktietorget.se) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22, Lund). För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 – 19 21 97 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och […]

27 april, 2018

Kallelse till årsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), 556851-4532, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 16.00 på bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 maj 2018, och anmäla sig till […]

23 april, 2018

Mer än hälften av patienterna rekryterade i Follicums fas IIa-studie

Follicum AB (”Follicum” eller ”Företaget”) tillkännager idag att mer än hälften av patienterna i den nya kliniska fas IIa-studien med FOL-005 har rekryterats. Studien omfattar 60 patienter med håravfall och genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. I fas IIa-studien studeras säkerheten och effekten av […]

7 mars, 2018

Första patienten behandlad i Follicums fas IIa-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännager idag att den första patienten har behandlats i en ny klinisk fas IIa-studie med FOL-005. Studien omfattar 60 patienter med håravfall och genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. Den globala marknaden för läkemedel för behandling av håravfall, inkluderande […]

22 februari, 2018

Follicum Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (17 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 520 TSEK (-20 537 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,62 SEK (-1,28 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 84,8 % (87,9 %). Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till […]

7 februari, 2018

Follicums fas IIa-studie av FOL-005 mot håravfall godkänd av tyska läkemedelsmyndigheten

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännagav idag att man erhållit godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och tyska etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie i Tyskland med FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall). Prövningen kommer att omfatta cirka 60 patienter och drivas i samarbete med Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i […]

1 februari, 2018

Lund University Bioscience AB beslutar om utdelning av innehavet i Follicum AB

Follicum AB (”Follicum”) meddelar härmed att Lund University Bioscience AB (LU Bio) höll en extra bolagsstämma den 31 januari 2018. Där beslutades om utdelning av bolagets innehav i Follicum till LU Bio’s aktieägare. Utdelningen av aktierna planeras att ske under vecka 6, 2018. LU Bio’s innehav i Follicum uppgår till 2 320 370 aktier fördelat […]

29 januari, 2018

Follicum har identifierat receptorer i insulinproducerande celler för potentiellt ny klass av diabetesläkemedel

Follicum AB (”Follicum”) tillkännagav idag att man har kartlagt receptorer i insulinproducerande celler som binder till företagets peptider. Den nya kunskapen representerar en viktig milstolpe i den fortsatta utvecklingen av företagets diabetesprojekt och öppnar för möjligheten att de identifierade receptorerna kan utgöra potentiella targets för stimulering av insulinutsöndring och därmed minskning av diabetiska komplikationer. Utredning […]

25 januari, 2018

Follicum AB: Flaggningsmeddelande

Som en följd av den genomförda företrädesemissionen i oktober 2017 i Follicum AB (”Follicum”) har aktieägaren Lund University Bioscience AB:s innehav minskat till under tio procent av röster och kapital. Lund University Bioscience AB är en av huvudägarna i Follicum. Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen, i vilken 10 670 114 aktier nyemitterades, […]