Pressmeddelande

Pressmeddelande

11 september, 2017

Beslut om företrädesemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Follicum AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att under förutsättning av bolagsstämmans godkännande öka bolagets aktiekapital genom en företrädesemission av aktier (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget cirka 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 82 procent av den initiala emissionsvolymen. Bolaget avser att […]

5 september, 2017

Follicums diabetesprojekt erhåller anslag från Novo Nordisk Foundation

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att forskargruppen ledd av Professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds Universitet erhållit 400 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider. Målsättningen med de prekliniska experimenten är att studera effekterna och verkningsmekanismerna av Follicums patenterade peptider. Novo Nordisk Foundation […]

4 september, 2017

Follicum rekryterar Chief Business Officer

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att bolaget rekryterat Gunnar Gårdemyr som Chief Business Officer (”CBO”). Gårdemyr har 35 års internationell erfarenhet som omfattar ledning, affärsutveckling, global marknadsföring och kommersiell strategi från läkemedels- och bioteknikindustrin. Gårdemyr kommer närmast från posten som VD för Targovax AS i Norge. Dessförinnan har Gårdemyr varit Adviser för Acino Pharma AG […]

24 augusti, 2017

Halvårsrapport 2017-01-01–2017-06-30

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 18 TSEK (26 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 629 TSEK (-8 972 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,48 SEK (-0,56 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 87,3% (96 %). Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 11TSEK (14 TSEK). Resultatet […]

31 juli, 2017

Follicum avslutar klinisk fas I/IIa-studie framgångsrikt och förbereder inför att ta FOL-005 in i en klinisk fas II-studie

Follicum AB (”Follicum”) har nu erhållit de slutgiltiga resultaten från den avslutade kliniska fas I/IIa-studien. Resultaten efter den tremånadersuppföljningsperiod som följt efter avslutad behandling med FOL-005 visar att hårväxten har återgått till ursprungsnivåerna. Resultaten bekräftar därmed att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 stimulerar hårväxt under behandlingsperioden. I januari 2016 inledde Follicum en klinisk fas I/IIa-studie vid Clinical […]

22 juni, 2017

Statusuppdatering avseende Follicums kliniska fas I/IIa-studie

Uppföljningsperioden efter Follicum AB:s kliniska fas I/IIa-studie har avslutats. Datainmatning och bearbetning pågår och beräknas vara avslutade i början av Q3 2017, ungefär en månad senare än initialt beräknat. Denna smärre försening beror på operationella aspekter kring mängden data och påverkar inte slutrapporteringen av studien, vilken fortsatt är beräknad att ske enligt plan, efter sommaren. […]

24 maj, 2017

Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2017-01-01 till 2017-03-31): Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 673 TSEK (-5 270 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,23 SEK (-0,53 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 85,0% (83,1 %). Definitioner: Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 16 005 […]

8 maj, 2017

Follicum utökar forskningsarbetet till att även omfatta diabetes

Follicum AB meddelar idag att bolaget lämnat in patentansökan inom sjukdomsområdet diabetes. Ansökan avser substanser modifierade utifrån mänskliga proteiner. Upptäckten gjordes vid prekliniska studier Follicum genomfört för att undersöka verkningsmekanismen för befintliga substanser. Studierna visade positiv effekt på frisättning av insulin. – Detta är ett uppseendeväckande resultat, säger Jan Alenfall, VD för Follicum. Vårt systematiska […]

27 april, 2017

Kommuniké från årsstämma

Igår, den 26 april 2017, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av […]

11 april, 2017

Follicum AB: Förslag till styrelseförändringar

Öppna Pressmeddelande Aktieägare i Follicum AB  (”Follicum”) föreslår inför årsstämman den 26 april 2017 följande styrelseförändringar. Aktieägare representerande cirka 39 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Aktieägare representerande cirka 39 procent av rösterna i bolaget föreslår att Fredrik Buch, Lars H. Bruzelius, Jürgen Heitmann och […]