Pressmeddelande

Pressmeddelande

30 maj, 2018

Kommunike från årsstämma i Follicum AB (publ)

Den 30 maj 2018, hölls årsstämma i Follicum AB (”Follicum”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Härutöver beslutade stämman […]

24 maj, 2018

Follicum Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2018-10-01 – 2018-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 823 540 TSEK (-3 673 074 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (0,23 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 85,7 % (85,0 %). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat […]

21 maj, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), org.nr 556851-4532 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 juni 2018 kl. 16.00 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 maj 2018, och […]

18 maj, 2018

Follicum offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om 15,5 MSEK – förstärkt fokus på diabetesprojektet och kommersialiseringsaktiviteter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) har den 18 maj 2018 beslutat att föreslå en extra bolagsstämma, som kommer att äga rum den 4 juni 2018, för […]

14 maj, 2018

Nya, lovande resultat i Follicums experimentella diabetesstudier bakom stärkt patentansökan

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företagets diabetesprojekt framskrider enligt plan och bolaget har skickat in en förstärkt patentansökan. En stor mängd resultat har bearbetats för att komplettera den ansökan som skickades in i början av maj 2017. Resultaten är entydigt positiva och visar att den nya peptidklassen har potential att bli ett […]

9 maj, 2018

Årsredovisning för 2017 tillgänglig

Follicum AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.follicum.com), på AktieTorget (www.aktietorget.se) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22, Lund). För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 – 19 21 97 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och […]

27 april, 2018

Kallelse till årsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), 556851-4532, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 16.00 på bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 maj 2018, och anmäla sig till […]

23 april, 2018

Mer än hälften av patienterna rekryterade i Follicums fas IIa-studie

Follicum AB (”Follicum” eller ”Företaget”) tillkännager idag att mer än hälften av patienterna i den nya kliniska fas IIa-studien med FOL-005 har rekryterats. Studien omfattar 60 patienter med håravfall och genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. I fas IIa-studien studeras säkerheten och effekten av […]

7 mars, 2018

Första patienten behandlad i Follicums fas IIa-studie med FOL-005 för stimulering av hårväxt

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännager idag att den första patienten har behandlats i en ny klinisk fas IIa-studie med FOL-005. Studien omfattar 60 patienter med håravfall och genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i Berlin och bioskin, Hamburg, Tyskland. Den globala marknaden för läkemedel för behandling av håravfall, inkluderande […]

22 februari, 2018

Follicum Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (17 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 520 TSEK (-20 537 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,62 SEK (-1,28 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 84,8 % (87,9 %). Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till […]