Pressmeddelande

Pressmeddelande

24 september, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Idag den 24 september 2019 hölls extra bolagsstämma i Follicum AB. Val och arvodering av ny styrelseledamot Stämman beslutade att utöka styrelsen från fem styrelseledamöter till sex styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att utse Carl-Johan Spak som ny ledamot till Follicums styrelse. Styrelsen består nu av Lars H. Bruzelius, Gun-Britt Fransson, Anna Hultgårdh Nilsson, Alejandra Mørk, […]

17 september, 2019

Follicum AB erhåller Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för metoden att stimulera hårtillväxt med FOL-005

Follicum AB (”Follicum”) har fått besked från det amerikanska patentverket (USPTO) att man erhållit ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den amerikanska patentansökan 16/176,201 som när den slutgiltigt godkänns ger ett utvidgat skydd för Follicums produktkandidat FOL-005. I den här patentfamiljen har Follicum redan två godkända produktpatent i USA (US 9,381,149 och US 10,137,169) […]

13 september, 2019

Flaggning i Follicum

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att Swedish Growth Fund AB (”Swedish Growth Fund”) har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, beslutat att avveckla sin verksamhet och dela ut sitt innehav i Follicum till fondens delägare. Swedish Growth Funds aktieinnehav i Follicum förändras således från cirka 14,9 procent till noll procent av kapital och röster […]

6 september, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 24 september 2019, kl. 10:00 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Rätt att delta och anmälan Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 september 2019, dels anmäla […]

29 augusti, 2019

Follicum Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2019-10-01 – 2019-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 10 TSEK (160 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till –11 746 TSEK (-14 328 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,51 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 77,3 (78,7 %). Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 […]

23 juli, 2019

Sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) vars teckningstid avslutades den 4 juli 2019 har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista […]

11 juli, 2019

Follicum erhåller godkännande av patent i Korea

Follicum AB (”Follicum”) kan idag meddela att det koreanska patentverket (”KIPO”) har godkänt bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. I och med godkännandet i Korea, med patentnummer 10-1992282, har Follicum skydd i Korea till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – Korea […]

10 juli, 2019

Follicums kapitalisering fulltecknad – tillförs cirka 56 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den 4 juli 2019 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 23 maj 2019. Resultatet […]

2 juli, 2019

Sista dag för teckning i pågående nyemission – 4 juli 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. I enlighet med tidigare kommunikation är torsdagen den 4 juli 2019 sista dagen för teckning i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga […]

26 juni, 2019

Carl-Johan Spak föreslås till ny styrelseledamot i Follicum

Follicum meddelar idag att större aktieägare planerar att föreslå Carl-Johan Spak till ny styrelseledamot i Follicum. Bolaget avser att kalla till extra bolagsstämma efter att den pågående kapitaliseringen är genomförd. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Carl-Johan Spak är Senior Vice President på Recipharm AB med ansvar för strategiska investeringar och särskilda projekt. Carl-Johan har varit anställd på […]