Pressmeddelande

Pressmeddelande

25 maj, 2016

Sista dag för handel i FOLLI BTA

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie,  FOLLI BTA, är den 30 maj 2016. Information om betald tecknad aktie: Kortnamn: FOLLI BTA ISIN-kod: SE0008242895 Orderboks-ID: 121123 Sista handelsdag: Den 30 maj 2016 För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon +46 (0)8 511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se För ytterligare information kontakta: […]

25 maj, 2016

Sista dag för handel med BTA

I april/maj 2016 genomförde Follicum en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna. Genom företrädesemissionen nyemitterades 6 001 938 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 30 maj 2016 och stoppdag är den 1 juni 2016. 6 001 938 aktier kommer att registreras hos Bolagsverket och […]

19 maj, 2016

Flaggningsmeddelande

Efter att Follicum AB:s företrädesemission avslutades den  10 maj 2016 uppstod flaggningsskyldighet för två av de större aktieägarna i bolaget – Lund University Bioscience AB och Sunstone Lifescience Ventures Fund III K/S. Företrädesemissionen, som fulltecknades, innebar att 6 001 938 aktier nyemitterades, vilket medförde en utspädningseffekt om cirka 37,5 procent för befintliga aktieägare som inte […]

13 maj, 2016

Follicums företrädesemission fulltecknad

Den 10 maj 2016 avslutades teckningstiden i Follicum AB:s företrädesemission om högst cirka 30 MSEK. Inklusive tecknings- och garantiåtaganden tecknades företrädesemissionen till cirka 32,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Follicum därmed cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 13 maj 2016. VD Jan […]

12 maj, 2016

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Follicum AB (publ), 556851-4532, kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 juni 2016 kl. 10.00 på Scheelevägen 22 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 juni 2016, och anmäla sig till bolaget senast […]

6 maj, 2016

Offentliggörande av tilläggsprospekt med anledning av patentgodkännande i Europa

Follicum offentliggör tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 2 maj 2016, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför Follicums företrädesemission med teckningstid den 21 april – 10 maj 2016. Pressmeddelandet gällde att bolaget erhållit officiellt patentgodkännande från Europapatentverket avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Öppna tilläggsprospekt För ytterligare information, […]

2 maj, 2016

Follicum erhåller patentgodkännande i Europa

Follicum har erhållit ett officiellt patentgodkännande från Europapatentverket, EPO avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Det officiella godkännandet följer det ”Intention to Grant” som kommunicerades den 1 oktober 2015. I och med EPO:s patentgodkännande (nr. EP12768879.4) finns ett europeiskt skydd av Follicums patent till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider för stimulering […]

22 april, 2016

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Härmed offentliggör Follicum tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 18 april 2016, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför Follicums företrädesemission med teckningstid den 21 april – 10 maj 2016. Pressmeddelandet gällde att bolaget erhållit det tyska läkemedelsverkets, BfArM, samt etikkommitténs tillstånd att starta den andra delen av den pågående […]

21 april, 2016

Idag inleds teckningstiden i Follicum AB:s företrädesemission

Idag, den 21 april 2016, inleds teckningstiden i Follicums företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 10 maj 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs Follicum cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Follicum har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 11,7 MSEK och garantiteckning om cirka […]

18 april, 2016

Follicum har erhållit tillstånd att starta fas IIa-delen av den pågående kliniska studien

Den 15 mars 2016 meddelade Follicum att tio friska frivilliga försökspersoner erhållit maximal dos i bolagets kliniska fas I/IIa-studie utan att några negativa effekter påvisats och att den första delen av studien därmed avslutats. Follicum har nu erhållit det tyska läkemedelsverkets, BfArM, samt etikkommitténs tillstånd att starta den andra delen av studien (fas IIa) – […]