Pressmeddelande

Pressmeddelande

27 april, 2017

Kommuniké från årsstämma

Igår, den 26 april 2017, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av […]

11 april, 2017

Follicum AB: Förslag till styrelseförändringar

Öppna Pressmeddelande Aktieägare i Follicum AB  (”Follicum”) föreslår inför årsstämman den 26 april 2017 följande styrelseförändringar. Aktieägare representerande cirka 39 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Aktieägare representerande cirka 39 procent av rösterna i bolaget föreslår att Fredrik Buch, Lars H. Bruzelius, Jürgen Heitmann och […]

10 april, 2017

Follicums kliniska studie visar stimulering av hårväxt

Öppna pressmeddelande Follicum AB  ( ”Follicum” )  kan nu meddela att FOL – 005 i studien vid Charité-sjukhuset i Berlin, Tyskland, visat en stimulering av hårtillväxt vid behandling av friska frivilliga försökspersoner. Follicum kunde redan i februari 2017 meddela att bolagets kliniska fas I/IIa-studie visat god säkerhet för läkemedelskandidaten FOL-005 och att inga negativa effekter […]

5 april, 2017

Årsredovisning för 2016 publicerad

Follicum AB:s årsredovisning för perioden 2016-01-01–2016-12-31 har nu publicerats på bolagets hemsida (follicum.se) samt på AktieTorget (aktietorget.se). Öppna Årsredovisning 2016   För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall, VD Tel: +46 (0)46 19 21 97 Email: info@follicum.com

27 mars, 2017

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Follicum AB  (publ),  556851-4532, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00 på bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Öppna Kallelse till årsstämma Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017, […]

24 februari, 2017

Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 TSEK (325 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -20 537 TSEK (-19 021 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -1,28 SEK (-1,90 SEK). Soliditeten uppgick till cirka87,9 % (85,1 %).  Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 11 […]

23 februari, 2017

Follicum AB:s läkemedelskandidat FOL-005 visar god säkerhet i fas I/IIa-studie

I januari 2016 inledde Follicum en klinisk fas I / IIa-studie vid Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) på universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland. Syftet med den kliniska fas I/IIa-studien var i första hand att undersöka säkerheten avseende bolagets läkemedelskandidat FOL-005 och i andra hand att utvärdera effektparametrar. Studiens säkerhetsdata är nu […]

9 januari, 2017

Follicum erhåller godkännande av patent i Japan

Follicum AB  kan idag meddela att det japanska patentverket  (”JPO”)  utfärdat godkännande avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Tack vare godkännandet från JPO, med patentnummer 6049718, har Follicum skydd i Japan till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – Japan är […]

4 januari, 2017

Follicum erhåller godkännande av patent i Ryssland

Follicum AB kan idag meddela att det ryska patentverket (”ROSPATENT”) utfärdat godkännande avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Tack vare godkännande från ROSPATENT med patentnummer 2604797, har Follicum skydd i Ryssland till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – Ryssland är […]

25 november, 2016

Delårsrapport 2016-07-01 – 2016-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 TSEK (325 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 137 TSEK (-14 313 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,88 SEK (-1,62 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 86,1% (77,5%). Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 5 TSEK […]