Pressmeddelande

Pressmeddelande

13 juni, 2019

Follicum får LUDC-finansiering av postdoc-tjänst för mode of action-studier inom diabetesprojektet

Follicum AB (”Follicum” eller ”Företaget ”), ett bioteknikbolag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att dr. Chrysostomi Gialeli har rekryterats för en heltids postdoc-tjänst under 2 år för att ytterligare undersöka funktionen och verkningsmekanism hos Follicums olika peptider. Postdoc-tjänsten finansieras till 100% av LUDC-IRC-konsortiet. Som tidigare rapporterats deltar Follicum […]

10 juni, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Den 10 juni 2019 hölls extra bolagsstämma i Follicum AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Beslut om nyemission Stämman beslutade att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 3 050 930,52 kronor dels genom nyemission med företrädesrätt av högst 14 060 782 aktier samt dels […]

10 juni, 2019

Follicum förstärker sin kliniska expertis inom diabetes i samband med att ny läkemedelskandidat närmar sig klinik – inrättar vetenskapligt råd

Follicum AB tillkännager idag inrättandet av ett så kallat Scientific Advisory Board inom diabetesområdet. Syftet är att förstärka kunskapsöverföringen från akademisk forskning till klinisk tillämpning och kommersialisering. Rådet består av 5 internationellt erfarna och välrenommerade experter med lång erfarenhet inom forskningsområden fokuserade på diabetes och dess följdsjukdomar. – Genom att inrätta ett Scientific Advisory Board […]

5 juni, 2019

Kommuniké från årsstämman i Follicum AB (publ)

Idag den 5 juni 2019 hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade […]

23 maj, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), org.nr 556851-4532 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 juni 2019 kl. 10.00 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 juni 2019, och […]

23 maj, 2019

Follicum: Stärker ägarbasen med välrenommerade institutionella och strategiska investerare via kapitalisering om 56 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i Follicum AB (publ) (”Follicum”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en kapitalisering om totalt cirka 56 MSEK fördelat på en riktad nyemission […]

23 maj, 2019

Follicum Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2019-10-01 – 2019-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 101 TSEK (-6 824 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,12 SEK (-0,24 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 88 % (85 %). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 42 […]

15 maj, 2019

Follicum AB offentliggör årsredovisning för 2018

Follicum AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisning för 2018. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 8 maj 2019 och är föremål för fastställelse på årsstämman den 5 juni 2019. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.follicum.se), på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på bolagets kontor […]

8 maj, 2019

Follicum erhåller patentgodkännande i Europa – breddat skydd av FOL-005

Follicum har erhållit ett officiellt patentgodkännande från Europapatentverket, EPO avseende bolagets breddade patentansökan för stimulering av hårtillväxt. Det officiella godkännandet följer det ”Intention to Grant” som kommunicerades den 21 november 2018. I och med EPO:s godkännande av patent nr EP 3087999 B1, finns nu ett brett skydd av Follicums peptider i Europa till och med […]

3 maj, 2019

Kallelse till årsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), 556851-4532, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 juni 2019 kl. 10.00 på bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 maj 2019, och anmäla sig till […]