Pressmeddelande

Pressmeddelande

15 juni, 2018

Follicum offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 19 juni till och med den 3 juli 2018. Extra […]

4 juni, 2018

Kommunike från extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Den 4 juni 2018, hölls extra bolagstämma i Follicum AB (”Follicum”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Den extra bolagsstämman beslutade om nyemission av högst 7 030 391 aktier samt att emittera högst 7 030 391 teckningsoptioner av serie 2019 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen […]

4 juni, 2018

Follicums Fas IIa-studie fullrekryterad

Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”) tillkännager idag att samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall rekryterats. Studien genomförs på Clinical Research Center for Hair and Skin Science (“CRC”) i Berlin och på Bioskin, Hamburg, Tyskland. I fas IIa-studien undersöks säkerheten och effekten av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerade […]

30 maj, 2018

Kommunike från årsstämma i Follicum AB (publ)

Den 30 maj 2018, hölls årsstämma i Follicum AB (”Follicum”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Härutöver beslutade stämman […]

24 maj, 2018

Follicum Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2018-10-01 – 2018-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 823 540 TSEK (-3 673 074 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,24 SEK (0,23 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 85,7 % (85,0 %). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat […]

21 maj, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), org.nr 556851-4532 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 juni 2018 kl. 16.00 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 maj 2018, och […]

18 maj, 2018

Follicum offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om 15,5 MSEK – förstärkt fokus på diabetesprojektet och kommersialiseringsaktiviteter

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) har den 18 maj 2018 beslutat att föreslå en extra bolagsstämma, som kommer att äga rum den 4 juni 2018, för […]

14 maj, 2018

Nya, lovande resultat i Follicums experimentella diabetesstudier bakom stärkt patentansökan

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företagets diabetesprojekt framskrider enligt plan och bolaget har skickat in en förstärkt patentansökan. En stor mängd resultat har bearbetats för att komplettera den ansökan som skickades in i början av maj 2017. Resultaten är entydigt positiva och visar att den nya peptidklassen har potential att bli ett […]

9 maj, 2018

Årsredovisning för 2017 tillgänglig

Follicum AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.follicum.com), på AktieTorget (www.aktietorget.se) samt på bolagets kontor (Scheelevägen 22, Lund). För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 – 19 21 97 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och […]

27 april, 2018

Kallelse till årsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), 556851-4532, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 maj 2018 kl. 16.00 på bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 maj 2018, och anmäla sig till […]