Pressmeddelande

Pressmeddelande

9 november, 2017

Follicum breddar samarbetet med två framstående hårkliniker för genomförandet av nästa kliniska fas IIa-studie med FOL-005

Follicum AB (”Follicum”) genomförde nyligen en företrädesemission som tillförde bolaget 23,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden som tillförts bolaget är delvis avsedd att finansiera en klinisk fas IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat FOL-005. Follicum meddelar härmed att bolaget har valt att arbeta med Clinical Research Center for Hair and Skin (”CRC”) i Berlin och Bioskin i Hamburg […]

1 november, 2017

Follicum genomför en riktad nyemission till Swedish Growth Fund

Ny stor ägare i Follicum AB Swedish Growth Fund har förvärvat Sunstone Life Science Ventures samtliga 2 747 034 aktier i Follicum AB. Swedish Growth Fund kommer dessutom att investera ytterligare 3,5 M SEK i Follicum genom en riktad nyemission till en kurs om SEK 2,42 per aktie. Kursen innebär en marknadsmässig rabatt på 10% […]

26 oktober, 2017

Follicums företrädesemission övertecknad

Den 20 oktober 2017 avslutades teckningstiden i Follicum AB:s (publ) (”Follicum”) företrädesemission om cirka 23,5 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 25,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Follicum cirka 23,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 26 oktober 2017. […]

19 oktober, 2017

Styrelsen i Follicum AB beslutar om tilldelning av optioner av serie 2017/2020

På Follicum AB:s (”Follicum”) extra bolagsstämma den 27 september 2017 beslutades att, i enlighet med förslag från aktieägaren och grundaren Pontus Dunér, införa ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget genom att utge högst 640 000 teckningsoptioner. Styrelsen i Follicum har nu beslutat om tilldelning av samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2020. Styrelsen har samtidigt beslutat att […]

6 oktober, 2017

Follicum AB: Idag inleds teckningstiden i Follicums företrädesemission

Idag inleds teckningstiden i Follicum AB:s (”Follicum” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen och kan anmäla sig för teckning genom att använda anmälningsblanketten, teckning utan företräde. Teckningstiden löper till och med den 20 oktober 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Follicum cirka 23 MSEK före emissionskostnader. I företrädesemissionen har […]

5 oktober, 2017

Follicum AB: Offentliggörande av informationsmemorandum och information om investerarträffar

Follicum AB (”Follicum” eller ”Bolaget”) publicerar härmed emissionsmemorandum med anledning av Bolagets förestående företrädesemission vars teckningstid inleds den 6 oktober 2017 och avslutas den 20 oktober 2017. Follicum kommer i samband med företrädesemissionen att presentera Bolaget och dess framtidsplaner vid två investerarträffar i Lund och Stockholm. Memorandum och anmälningssedel Informationsmemorandumet finns att tillgå på Follicums […]

27 september, 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 september 2017 i Follicum AB

Idag, den 27 September 2017, hölls extra bolagsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission enligt nedan. Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 280 413,68 kronor genom nyemission […]

11 september, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB

Aktieägarna i Follicum AB, org.nr 556851-4532, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 september 2017 kl. 14.00 på Scheelevägen 22 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 september 2017, och anmäla deltagandet till bolaget […]

11 september, 2017

Beslut om företrädesemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande

Styrelsen för Follicum AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att under förutsättning av bolagsstämmans godkännande öka bolagets aktiekapital genom en företrädesemission av aktier (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget cirka 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till totalt 82 procent av den initiala emissionsvolymen. Bolaget avser att […]

5 september, 2017

Follicums diabetesprojekt erhåller anslag från Novo Nordisk Foundation

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att forskargruppen ledd av Professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds Universitet erhållit 400 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider. Målsättningen med de prekliniska experimenten är att studera effekterna och verkningsmekanismerna av Follicums patenterade peptider. Novo Nordisk Foundation […]