Pressmeddelande

Pressmeddelande

4 maj, 2015

Framgångsrikt möte med tyska läkemedelsverket

Follicum meddelar att bolaget haft ett framgångsrikt vetenskapligt rådgivningsmöte med det tyska läkemedelsverket, BfArM. Follicum meddelar också att bolaget har för avsikt att genomföra den första kliniska studien i Tyskland. I slutet av 2014 kunde Follicum meddela att bolaget, i enlighet med kommunicerad tidsplan, förberett ett bakgrundsdokument med designutkast till en planerad fas I/IIa-studie inför […]

30 april, 2015

Kommuniké från årsstämman

Igår, den 29 april 2015, hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade […]

8 april, 2015

Information inför årsstämman

Under Investerare/Bolagsstyrning finns information och dokument tillgängliga inför årsstämman den 29 april 2015.

8 april, 2015

Follicums årsredovisning publicerad

Follicum AB:s (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2014 är nu publicerad på bolagets webbplats under Investerare/ Rapporter. Den finns även tillgänglig på bolagets kontor (Scheelevägen 22, Lund). För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 -19 21 97 E-post: info@follicum.com

25 mars, 2015

Lyckat VINNOVA-program slutfört före plan

Follicum har sedan november 2013 arbetat med ett VINNOVA*- finansierat ”Forska & Väx” -program. Programmet har nu, tack vare att det avlöpt väl, kunnat slutföras tidigare än planerat. * VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och agerar under Näringsdepartementets tillsyn. VINNOVA:s uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. […]

17 mars, 2015

Viktiga toxicitetsstudier påbörjade

Follicum kunde i februari 2015 meddela att bolaget avslutat två mindre toxstudier med positiva resultat. Bolaget har nu startat två omfattande toxstudier som beräknas vara avslutade i augusti 2015. Follicum fullföljer planen att starta stora toxstudier under 2015, vilka är nödvändiga för att få påbörja kliniska studier. Myndigheterna (nationellt läkemedelsverk och etisk kommitté) kräver att […]

9 mars, 2015

Positiva resultat av strategiskt viktig studie

Follicum har nu avslutat en viktig preklinisk studie på human hud som transplanterats till SCID-möss*.  Resultaten är helt i linje med de fynd som tidigare kommunicerats i korttidsstudier på mänskliga hudbitar. Resultaten visar att Follicums läkemedelskandidat FOL-005 kraftigt hämmar hårtillväxt. * möss med nedsatt immunförsvar där den mänskliga huden kan överleva och växa fast. Follicum […]

18 februari, 2015

Positiva resultat från toxikologiska studier

Follicum kunde i december 2014 meddela att bolaget startat två mindre toxstudier som ligger till grund för de  stora toxstudier som planeras under våren 2015. Två 1-månads toxstudier är nu genomförda med positiva resultat. Follicum avser påbörja kliniska studier under 2015. För att kunna genomföra en klinisk studie krävs det att myndigheterna (nationellt läkemedelsverk och […]