Pressmeddelande

Pressmeddelande

20 maj, 2020

Follicum Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2020-10-01 – 2020-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 530 TSEK (-5 342 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,20 SEK (-0,12 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 89 % (85 %). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 […]

14 maj, 2020

Follicum AB offentliggör årsredovisning för 2019

Follicum AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 13 maj 2020 och är föremål för fastställelse på årsstämman den 4 juni 2020. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.follicum.se), på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på bolagets kontor […]

12 maj, 2020

Follicum ansöker om utökat internationellt patentskydd för den topikala formuleringen av FOL-005 och andra peptider

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar att företaget har skickat in en internationell patentansökan (PCT) för den formulering av FOL-005 som bolaget utvecklat. Patentansökan baseras på nya experimentella data som ger stöd för att formuleringen kan användas även för andra peptider än FOL-005. Formuleringen med FOL-005 som är avsedd att smörjas in i huden har […]

4 maj, 2020

Kallelse till årsstämma i Follicum AB

Aktieägarna i Follicum AB, org. nr 556851-4532, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund, torsdagen den 4 juni 2020, kl. 15.00. Information med anledning av coronaviruset Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i Follicum AB (”Follicum”) beslutat att begränsa planerade anföranden till ett […]

20 mars, 2020

Follicum erhåller besked om kommande godkännande i Europa av bolagets patent inom diabetes

Follicum AB (“Follicum”) meddelar att bolaget idag har erhållit ett preliminärt godkännande från Europapatentverket (EPO) av en patentansökan rörande bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes. Follicums patentansökan med publikationsnummer EP 3 618 845 avser nya peptider och användande av dessa vid behandling av diabetes. EPO har utfärdat ett ”Intention to Grant”, vilket innebär […]

18 mars, 2020

Follicum gör uppehåll i rekryteringen av patienter i klinisk fas II-studie av FOL-005 till följd av den pågående covid-19-pandemin

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företaget beslutat att göra ett temporärt uppehåll i den fas II-studie av läkemedelskandidaten FOL-005 som nyligen initierats i Tyskland. Detta till följd av myndighetsrekommendationer i Tyskland mot bakgrund av det pågående utbrottet av covid-19. Bolaget avser att återuppta rekryteringen av patienter till studien så snart läget i […]

9 mars, 2020

Första gruppen patienter behandlad i Follicums fas II-studie med FOL-005-kräm för stimulering av hårväxt

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännager idag att den första gruppen patienter har behandlats i den nya klinisk fas IIa-studien med FOL-005. Studien omfattar cirka 200 manliga patienter med håravfall som dagligen under 4 månader ska behandlas med den nya formuleringen av FOL-005 eller placebo. Studien genomförs vid Clinical Research Center for Hair and Skin […]

20 februari, 2020

Follicum Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (150 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -29 443 TSEK (-29 615 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,57 SEK (-0,95 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 90,7% (61,3 %). Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 […]

31 januari, 2020

Follicum erhåller Vinnova-anslag för studier av FOL-peptiders bindning till receptorer på pankreas-celler

Follicum (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att bolaget har fått sin ansökan till Vinnova för studier av FOL-peptiders inbindning till recptorer på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet, där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår. Delar av projektet omfattar avancerade analyser på MAX IV i Lund. Ansökan har lämnats in inom ramen för […]

30 januari, 2020

Follicums fas II-studie med FOL-005 för behanding av Alopeci godkänd av tyska läkemedelsmyndigheten

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) tillkännager idag att man erhållit godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och tyska etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med en topikal formulering av FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall). Prövningen kommer att omfatta cirka 200 patienter som dagligen under 4 månader ska behandlas med FOL-005 eller placebo. Studien genomförs […]