Pressmeddelande

Pressmeddelande

13 september, 2019

Flaggning i Follicum

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att Swedish Growth Fund AB (”Swedish Growth Fund”) har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, beslutat att avveckla sin verksamhet och dela ut sitt innehav i Follicum till fondens delägare. Swedish Growth Funds aktieinnehav i Follicum förändras således från cirka 14,9 procent till noll procent av kapital och röster […]

6 september, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 24 september 2019, kl. 10:00 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Rätt att delta och anmälan Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 september 2019, dels anmäla […]

29 augusti, 2019

Follicum Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2019-10-01 – 2019-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 10 TSEK (160 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till –11 746 TSEK (-14 328 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,51 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 77,3 (78,7 %). Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 […]

23 juli, 2019

Sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) vars teckningstid avslutades den 4 juli 2019 har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista […]

11 juli, 2019

Follicum erhåller godkännande av patent i Korea

Follicum AB (”Follicum”) kan idag meddela att det koreanska patentverket (”KIPO”) har godkänt bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. I och med godkännandet i Korea, med patentnummer 10-1992282, har Follicum skydd i Korea till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – Korea […]

10 juli, 2019

Follicums kapitalisering fulltecknad – tillförs cirka 56 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den 4 juli 2019 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 23 maj 2019. Resultatet […]

2 juli, 2019

Sista dag för teckning i pågående nyemission – 4 juli 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. I enlighet med tidigare kommunikation är torsdagen den 4 juli 2019 sista dagen för teckning i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga […]

26 juni, 2019

Carl-Johan Spak föreslås till ny styrelseledamot i Follicum

Follicum meddelar idag att större aktieägare planerar att föreslå Carl-Johan Spak till ny styrelseledamot i Follicum. Bolaget avser att kalla till extra bolagsstämma efter att den pågående kapitaliseringen är genomförd. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Carl-Johan Spak är Senior Vice President på Recipharm AB med ansvar för strategiska investeringar och särskilda projekt. Carl-Johan har varit anställd på […]

18 juni, 2019

Follicum offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 20 juni till och med den 4 juli 2019. Extra […]

17 juni, 2019

Framgångsrikt möte med det tyska läkemedelsverket angående förberedelser för topikal fas II skalpstudie

Follicum (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att bolaget har haft ett framgångsrikt vetenskapligt rådgivningsmöte angående hårprojektet FOL-005, med det tyska läkemedelsverket, BfArM. Follicum har, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan, förberett ett bakgrundsdokument för vetenskaplig diskussion med den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM. Vid mötet diskuterades dels vilka ytterligare toxstudier som bör göras för att komplettera Follicums […]