Pressmeddelande

Pressmeddelande

11 juli, 2019

Follicum erhåller godkännande av patent i Korea

Follicum AB (”Follicum”) kan idag meddela att det koreanska patentverket (”KIPO”) har godkänt bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. I och med godkännandet i Korea, med patentnummer 10-1992282, har Follicum skydd i Korea till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – Korea […]

10 juli, 2019

Follicums kapitalisering fulltecknad – tillförs cirka 56 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Den 4 juli 2019 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 23 maj 2019. Resultatet […]

2 juli, 2019

Sista dag för teckning i pågående nyemission – 4 juli 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. I enlighet med tidigare kommunikation är torsdagen den 4 juli 2019 sista dagen för teckning i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga […]

26 juni, 2019

Carl-Johan Spak föreslås till ny styrelseledamot i Follicum

Follicum meddelar idag att större aktieägare planerar att föreslå Carl-Johan Spak till ny styrelseledamot i Follicum. Bolaget avser att kalla till extra bolagsstämma efter att den pågående kapitaliseringen är genomförd. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Carl-Johan Spak är Senior Vice President på Recipharm AB med ansvar för strategiska investeringar och särskilda projekt. Carl-Johan har varit anställd på […]

18 juni, 2019

Follicum offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 20 juni till och med den 4 juli 2019. Extra […]

17 juni, 2019

Framgångsrikt möte med det tyska läkemedelsverket angående förberedelser för topikal fas II skalpstudie

Follicum (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att bolaget har haft ett framgångsrikt vetenskapligt rådgivningsmöte angående hårprojektet FOL-005, med det tyska läkemedelsverket, BfArM. Follicum har, i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan, förberett ett bakgrundsdokument för vetenskaplig diskussion med den tyska läkemedelsmyndigheten BfArM. Vid mötet diskuterades dels vilka ytterligare toxstudier som bör göras för att komplettera Follicums […]

13 juni, 2019

Follicum får LUDC-finansiering av postdoc-tjänst för mode of action-studier inom diabetesprojektet

Follicum AB (”Follicum” eller ”Företaget ”), ett bioteknikbolag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att dr. Chrysostomi Gialeli har rekryterats för en heltids postdoc-tjänst under 2 år för att ytterligare undersöka funktionen och verkningsmekanism hos Follicums olika peptider. Postdoc-tjänsten finansieras till 100% av LUDC-IRC-konsortiet. Som tidigare rapporterats deltar Follicum […]

10 juni, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Den 10 juni 2019 hölls extra bolagsstämma i Follicum AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Beslut om nyemission Stämman beslutade att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 3 050 930,52 kronor dels genom nyemission med företrädesrätt av högst 14 060 782 aktier samt dels […]

10 juni, 2019

Follicum förstärker sin kliniska expertis inom diabetes i samband med att ny läkemedelskandidat närmar sig klinik – inrättar vetenskapligt råd

Follicum AB tillkännager idag inrättandet av ett så kallat Scientific Advisory Board inom diabetesområdet. Syftet är att förstärka kunskapsöverföringen från akademisk forskning till klinisk tillämpning och kommersialisering. Rådet består av 5 internationellt erfarna och välrenommerade experter med lång erfarenhet inom forskningsområden fokuserade på diabetes och dess följdsjukdomar. – Genom att inrätta ett Scientific Advisory Board […]

5 juni, 2019

Kommuniké från årsstämman i Follicum AB (publ)

Idag den 5 juni 2019 hölls årsstämma i Follicum AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade […]