Pressmeddelande

Pressmeddelande

23 maj, 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), org.nr 556851-4532 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 juni 2019 kl. 10.00 på Bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 juni 2019, och […]

23 maj, 2019

Follicum: Stärker ägarbasen med välrenommerade institutionella och strategiska investerare via kapitalisering om 56 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i Follicum AB (publ) (”Follicum”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en kapitalisering om totalt cirka 56 MSEK fördelat på en riktad nyemission […]

23 maj, 2019

Follicum Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2019-10-01 – 2019-03-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 101 TSEK (-6 824 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,12 SEK (-0,24 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 88 % (85 %). Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 42 […]

15 maj, 2019

Follicum AB offentliggör årsredovisning för 2018

Follicum AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisning för 2018. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 8 maj 2019 och är föremål för fastställelse på årsstämman den 5 juni 2019. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.follicum.se), på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på bolagets kontor […]

8 maj, 2019

Follicum erhåller patentgodkännande i Europa – breddat skydd av FOL-005

Follicum har erhållit ett officiellt patentgodkännande från Europapatentverket, EPO avseende bolagets breddade patentansökan för stimulering av hårtillväxt. Det officiella godkännandet följer det ”Intention to Grant” som kommunicerades den 21 november 2018. I och med EPO:s godkännande av patent nr EP 3087999 B1, finns nu ett brett skydd av Follicums peptider i Europa till och med […]

3 maj, 2019

Kallelse till årsstämma i Follicum AB (publ)

Aktieägarna i Follicum AB (publ), 556851-4532, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 juni 2019 kl. 10.00 på bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 maj 2019, och anmäla sig till […]

29 april, 2019

Follicum ansöker om patent för ny, topikal formulering av FOL-005 mot håravfall

Med en lättanvänd kräm som smörjs in i hårbotten i stället för injektion kan skyddet komma att förlängas med 8 år Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företagets hårprojekt framskrider enligt plan och att bolaget har skickat in en patentansökan för den formulering av FOL-005 som bolaget utvecklat. Formuleringen är avsedd att smörjas […]

25 februari, 2019

Follicums teckningsoptioner nyttjades till 96 procent

Teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) nyttjades till 95,9 procent vilket innebär att företaget tillförs cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK. Teckningsoptionerna gavs ut i samband med företrädesemissionen som Bolaget genomförde under sommaren 2018. Som meddelades genom pressmeddelande den 21 december 2018 avser Follicum att […]

13 februari, 2019

Follicum Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2018-01-01 – 2018-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till 150 TSEK (0 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -28 432 TSEK (-17 520 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,81 SEK (-0,62 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 75,0 % (84,8 %). Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) Övriga rörelseintäkter uppgick till […]

12 februari, 2019

Follicum: Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) är den 15 februari 2019

I enlighet med tidigare kommunikation är fredagen den 15 februari 2019 sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) teckna nya aktier i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”). Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 13 februari 2019. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om […]