Pressmeddelande

Pressmeddelande

21 januari, 2019

Follicum: Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Idag, den 21 januari 2019, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie 2018/2019 (FOLLI TO2) som emitterades i samband med Follicum AB:s (publ) (”Follicum”) företrädesemission 2018. Nyttjandeperioden pågår till […]

21 december, 2018

Sammanlagt 7,3 MSEK av Follicums teckningsoptioner är garanterade genom tecknings- och garantiåtaganden

Inför den stundande nyttjandeperioden av Follicums teckningsoptioner av serie TO 2 kan Follicum idag meddela att personer ur styrelse och ledning, huvudägare samt ett flertal större teckningsoptionsinnehavare kommer att nyttja sina respektive teckningsoptioner genom teckningsförbindelseavtal. Follicum har sammanlagt erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,3 MSEK samt garantiåtagande om 2 MSEK, totalt cirka 47 procent av det […]

10 december, 2018

Follicum tecknar avtal med Centre for Skin Sciences vid University of Bradford för verkningsmekanismstudier

Follicum AB (”Follicum” eller ”Company”), ett bioteknikföretag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att man har undertecknat ett samarbetsavtal med Centre for Skin Sciences (CSS) vid University of Bradford, Storbritannien. Syftet är att kombinera in vitro-experiment med datasökning och analys av bioinformatikdata för att, med hjälp av en in […]

5 december, 2018

Follicums diabetesprojekt tillsammans med Lunds universitet har belönats med en postdoc i 2 år för avancerade studier av Follicums peptider

Follicum AB (”Follicum” eller ”Company”), ett bioteknikbolag som utvecklar nya peptidläkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag att deras diabetesprojekt har tilldelats en heltids postdoc-tjänst under 2 år. Syftet med projektet är att utföra avancerade experiment för att ytterligare undersöka funktionen hos Follicums olika peptidklasser. Postdoc-tjänsten kommer att finansieras till 100% av LUDC-IRC-konsortiet. […]

22 november, 2018

Follicum Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2018-01-01 – 2018-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 174 TSEK (5 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -22 340 TSEK (-14 137 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,64 SEK (-0,88 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 76,6 % (86,1 %). Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till […]

21 november, 2018

Follicum erhåller preliminärt godkännande för patentansökan i Europa för utökat skydd av produktkandidaten FOL-005

Follicum meddelar i dag att bolaget erhållit en så kallat ”Intention to grant” från Europapatentverket (EPO) avseende sin patentansökan nr EP 16169698.4 som skyddar produktkandidaten FOL-005. I den här patentfamiljen har Follicum redan ett godkänt produktpatent i Europa som täcker FOL-005 specifikt. Follicum har därefter lämnat in en uppföljande, så kallad ”Divisional” ansökan, som utvidgar […]

21 november, 2018

Follicum erhåller godkänt patent i USA för utökat skydd för produktkandidaten FOL-005

Follicum meddelade den 31 juli 2018 att bolaget erhållit en så kallat Notice of Allowance från US Patent and Trademark Office (”USPTO”) avseende patentansökan benämnd ”Novel Compositions and Uses Thereof”. Follicum kan idag meddela att patentet nu formellt godkänts av myndigheten. Patentnumret är US 10,137,169 och patentet är giltigt till och med 2032. I den […]

12 november, 2018

Follicum breddar patentportföljen: Första diabetespatentet publicerat och lovande experimentella data genererar ny patentansökan

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”) meddelar idag att företagets diabetesprojekt framskrider enligt plan och att bolaget har skickat in en ny patentansökan. Experimentella studier visar att våra nya optimerade peptider har en skyddande och bevarande effekt på betaceller som utsatts för långvarig exponering av höga glukoskoncentrationer. Den nya patentansökan skyddar nya aspekter som upptäckts under […]

31 oktober, 2018

Follicum AB rapporterar top-line-data från First-in-Man skalpstudie med FOL-005 mot håravfall

Follicum AB (”Follicum” eller ”företaget”), ett biotechföretag som utvecklar nya läkemedel inom två områden, håravfall och diabetes, rapporterar idag top-line-data från den första fas IIa-studien med FOL-005 för behandling av håravfall på skalp på patienter. I fas IIa-studien undersöktes säkerhet och terapeutisk effekt av olika doser av läkemedelskandidaten FOL-005, administrerad som injektioner i hårbotten tre […]

29 augusti, 2018

Forskargrupp vid Lunds universitet erhåller 1 miljon DKK från Novo Nordisk Foundation för att utföra diabetesrelaterade studier med Follicums peptider

Follicum AB (”Follicum”) meddelar idag att professor Jan Nilssons forskargrupp vid universitetet i Lund har erhållit ytterligare 1 000 000 DKK i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska studier inom Diabetesprojektet, som en fortsättning på det anslag om 400 000 DKK som gruppen fick under 2017. Follicum äger rätten till resultaten som […]