Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Med begreppet bolagsstyrning menas vanligtvis de regler och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda ett aktiebolag.

Bolagsstyrningen inom Follicum utgår främst från tillämpliga regler i aktiebolagslagen, Follicums bolagsordning, Follicums interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på AktieTorget samt god sed på aktiemarknaden.

Bolagsstämmor

Bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutsfattande organ, ger aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande på bolaget. Bolagsstämmor i Follicum hålls årligen och är öppna för samtliga aktieägare.

Vid den årliga årsstämman kommer aktieägarna ges tillfälle att ställa frågor direkt till styrelsens ordförande, styrelsen samt VD, även om bolaget kommer att sträva efter att besvara frågor från aktieägare vartefter de uppstår under året. Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt val av revisorer och fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma 2017-04-26

Årsstämman äger rum onsdagen den 26 april 2017 kl 16.00 på Scheelevägen 22 i Lund.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma

Fullmaktsformulär