Aktieinformation

Aktieinformation

Företrädesemission 2017

Dokument inför Follicums företrädesemission:

Dokument inför Follicums extra bolagsstämma:

Årsredovisning 2016


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD, Follicum AB
Telefon: +46 (0)46 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Utdelning

Follicum har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i företagets utveckling. Det finns en risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

Skatteverkets information

Nedan publicerade dokument från Skatteverket innehåller allmänna råd samt information om fördelning av anskaffningsavgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner: