Aktieinformation

Aktieinformation

Företrädesemission 2016

Tilläggsprospekt med anledning av patentgodkännande i Europa (publicerat 6 maj 2016)

Analys av Follicum på nyemissioner.se (publicerat 3 maj 2016)

Tilläggsprospekt (publicerat 22 april 2016)

Teaser (publicerat 21 april 2016)

Teckningssedel (publicerat 21 april 2016)

Prospekt april 2016 (publicerat 13 april 2016)

Dokument inför Follicums extra bolagsstämma finns tillgängliga på företagets kontor på Scheelevägen 22, Lund. Det går också bra att ladda ner dem från nedanstående länkar:

 

25 november 2014 är första dagen för handel av Follicums aktier på AktieTorget

Från och med den 25 november 2014 handlas Follicums aktier på AktieTorget.

Follicum fokuserar på utvecklingen av läkemedelskandidaten FOL-005 som i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser. Bolagets målsättning är att generera avkastning och intäkter till andra framtida projekt genom en försäljning eller utlicensiering av FOL-005 efter en framgångsrik fas I/IIa-studie.

Handelsbeteckningen är FOLLI.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD, Follicum AB
Telefon: +46 (0)46 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Utdelning

Follicum har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i företagets utveckling. Det finns en risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

Teckningsoptioner

Inför nyttjandet av TO 1 (27 oktober – 17 november 2015) publicerades nedanstående information:

Skatteverkets information

Nedan publicerade dokument från Skatteverket innehåller allmänna råd samt information om fördelning av anskaffningsavgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner: