Aktieinformation

Aktieinformation

Nyemissioner 2019

På Follicums extrastämma den 10 juni 2019 beslutades att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 3 050 930,52 kronor dels genom nyemission med företrädesrätt av högst 14 060 782 aktier samt dels genom riktad nyemission av högst 11 363 639 aktier. Teckningstiden är 20 juni till 4 juli 2019.


Follicums aktie, kortnamn FOLLI, handlas på Spotlight (tidigare AktieTorget) sedan den 25 november 2014.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall, VD, Follicum AB
Telefon: +46 (0)46 -19 21 97
E-post: info@follicum.com

Uppdatering om Follicum av VD Jan Alenfall juni 2019 (Subtitle in English)

Utdelning

Follicum har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i företagets utveckling. Det finns en risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

Skatteverkets information

Nedan publicerade dokument från Skatteverket innehåller allmänna råd samt information om fördelning av anskaffningsavgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner: